Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

V edycja konkursu - Zaplanuj swoją przestrzeń

Rusza kolejna - już piąta edycja konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń”.

Zgodnie z Regulaminem konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu.

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej do dnia 14 kwietnia br., zostaje przesunięty termin etapu centralnego konkursu na indeks „Zaplanuj swoją przestrzeń”.
Nowy termin finału to 3 lipca 2020 roku.
Etap centralny (pisemny) rozpocznie się o godz. 10.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Etap finałowy (ustny), odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.00 również w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

 Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Przewodniczący Prezydium
prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI

Drugi etap odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. 40 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego.
Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników z jednakowym wynikiem.

Logo GUGiK

Główny Geodeta Kraju
Grażyna Kierznowska

Tomasz Galanat
Prezes Zarządu

Dominik Rozkrut
Prezes GUS

J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników.
Finał odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego.

Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.