Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Regulamin konkursu

Załącznik 1 do Uchwały nr 28/2015 Rady Wydziału GiK PW z dnia 10.12.2015r.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.
 

I. Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

II. Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich.

III. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Organizowany jest corocznie, w semestrze letnim, począwszy od roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

IV. Struktura organizacyjna Konkursu

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powoływany jest Komitet Główny, jego Przewodniczący oraz Komisja Konkursowa. Konkurs jest organizowany i nadzorowany przez Komitet Główny.

1.1. W skład Komitetu Głównego wchodzą osoby powołane przez Radę Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

1.2. Komitet Główny określa zasady przeprowadzania Konkursu, ustala terminarz Konkursu, koordynuje jego przebieg oraz czuwa nad prawidłowością Konkursu.

1.3. Komitet Główny stanowi również instancję odwoławczą dla uczestników Konkursu.

2. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje każdorazowo w kolejnych edycjach Komisję Konkursową oraz Komitet Organizacyjny Konkursu.

2.1. Komisja Konkursowa odpowiada za część merytoryczną Konkursu. Przygotowuje zadania i pytania konkursowe oraz je ocenia.

2.2. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich etapach Konkursu.

2.3. Komitet Organizacyjny Konkursu odpowiada za część organizacyjną Konkursu oraz przygotowanie poszczególnych jego etapów.

V. Warunki przebiegu Konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów: Eliminacji (w formie internetowej), Etapu Centralnego (w formie pisemnej) oraz Finału (w formie ustnej).

1.1.    Eliminacje Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 pytań z puli podstawowych, 10 z puli średniozaawansowanych i 10 z puli zaawansowanych).

1.2. Etap centralny

Drugi etap odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. 40 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników z jednakowym wynikiem.

Pytania otwarte z wybranych zagadnień zgodnie z zakresem merytorycznym Konkursu opracowane będą przez pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzących w skład Komisji Konkursowej.

1.3. Finał Konkursu

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników, odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego. Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.

2. Na podstawie wyników Finału Konkursu Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: Laureata I, II i III miejsca.

3. Harmonogram Konkursu, instrukcja logowania się w systemie informatycznym, literatura, zakres merytoryczny Konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów publikowane są na stronie internetowej Konkursu.

4. Laureaci Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przyjmowani są na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na rok akademicki następujący po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.

5. Laureaci otrzymują ponadto dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i fundatorów. Sponsorzy Konkursu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Głównego z głosem doradczym.

VI. Ustalenia Końcowe

1. Uczestnicy Etapu Centralnego oraz Finału Konkursu przyjeżdżają na Politechnikę Warszawską na koszt własny.

2. Na Etap Centralny oraz Finał Konkursu należy stawić się z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.

3. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w in-formatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej http://www.pw.edu.pl.