Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Regulamin konkursu

Załącznik 1 do Uchwały nr 28/2015 Rady Wydziału GiK PW z dnia 10.12.2015r.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.
 

 
I. Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

II. Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych.

III. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas maturalnych oraz absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.  

IV. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Organizowany jest corocznie.

V. Struktura organizacyjna Konkursu:
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powoływany jest Komitet Główny, Komisja Konkursowa oraz Komitet Organizacyjny. Konkurs jest organizowany i nadzorowany przez Komitet Główny.
1.1. Skład Komitetu Głównego wyznacza Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
1.2. Komitet Główny określa zasady przeprowadzania Konkursu, ustala terminarz Konkursu, koordynuje jego przebieg oraz czuwa nad prawidłowością Konkursu.
1.3. Komitet Główny jest instancją odwoławczą dla uczestników Konkursu.
2. Komitet Główny powołuje każdorazowo, w kolejnych edycjach Konkursu, Komisję Konkursową i Komitet Organizacyjny oraz wyznacza ich skład.
2.1. Komisja Konkursowa odpowiada za część merytoryczną Konkursu. Przygotowuje zadania i pytania konkursowe oraz je ocenia.
2.2. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki uzyskane przez uczestników we wszystkich etapach Konkursu.
2.3. Komitet Organizacyjny Konkursu odpowiada za część organizacyjną Konkursu oraz przygotowanie poszczególnych jego etapów.

VI. Warunki przebiegu Konkursu
1.    Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji (w formie internetowej), etapu centralnego (w formie pisemnej) oraz finału (w formie ustnej).
1.1.    Eliminacje
Pierwszy etap Konkursu, tzw. eliminacje, odbywa się przez Internet. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie Uczestnikom zostaną udostępnione zadania w formie pytań testowych. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Po zalogowaniu się do systemu Uczestnik ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 - z puli pytań podstawowych, 10 - średniozaawansowanych i 10 - zaawansowanych).
1.2. Etap centralny
Drugi etap Konkursu, tzw. etap centralny, odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. Do etapu tego zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie Konkursu. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej lub mniejszej liczby osób do etapu centralnego (gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa lub mniejsza liczba uczestników).
1.3. Finał Konkursu
Trzeci etap Konkursu, tzw. finał Konkursu, odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu centralnego. Do finału Konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów osiągnie większa liczba uczestników Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do finału Konkursu.  
2. Na podstawie wyników finału Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują odpowiednio tytuł: Laureata I, II i III miejsca.
3. Harmonogram Konkursu, instrukcja rejestracji i logowania się w systemie informatycznym, literatura, zakres merytoryczny Konkursu publikowane są na stronie internetowej Konkursu.
4. Laureaci Konkursu, którzy zdecydują się podjąć studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na rok akademicki następujący po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.

VI. Ustalenia końcowe
1. Uczestnicy etapu centralnego oraz finału Konkursu przyjeżdżają na Politechnikę Warszawską na koszt własny.
2. Na etap centralny oraz finał konkursu uczestnicy Konkursu powinni stawić się z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej powinni przedstawić, oprócz dowodu tożsamości ze zdjęciem, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie uczniem klasy maturalnej albo absolwentem szkoły średniej i przedstawić świadectwo dojrzałości.
3. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zarejestrowanie się w systemie „Rekrutacja kandydatów na studia”

https://rekrutacja.pw.edu.pl/

i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl